> gemeente in vredestraditie

Gemeente in Vredestraditie

 
 

Deze pagina blijft onderwerp van gesprek.
Laatst herzien november 2020.

Actuele info: secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl


   vredestraditie
   radicale hervorming / navolging van Jezus     

   doopsgezinden Ureterp-Drachten
   ... geschiedenis

   ... heden
   ... zuiderbuurt en verder
   schepping

Vredestraditie,
   Als doopsgezinden zoeken wij deel uit te maken van het wereldwijde en eeuwenoude grote verhaal van Gerechtigheid en Vrede.

Radicale hervorming / Navolging van Jezus
   Ongeveer 500 jaar geleden ontstond er op verschillende plekken in Europa verzet tegen de almacht van feodaliteit en kerk. In het Zwitserse Zürich koos in 1525 een kleine groep hervormingsgezinden met een duidelijk gebaar voor een eigen weg, voorbij de  hervormingen zoals die door Luther in gang waren gezet. Zij besloten de weg terug te vinden naar het vroegchristelijke verhaal van gemeente -navolging van Jezus- en zij stelden o.a. de volwassendoop in de plaats van de door de autoriteiten (kerk én staat) geëiste kinderdoop. Die nieuwe doop werd een teken van inzicht en overgang naar een nieuwe manier van leven, voorbij de blinde gehoorzaamheid aan keizer en paus. Daarmee kwamen ook kwesties van geweld dwingend aan de orde, gevolgd door gedeeld avondmaal. Ondanks interne verdeeldheid en zware vervolgingen verspreidde de beweging zich snel in Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden en vond een eigen plek tussen de nieuwe protestantse kerkelijkheid. Het Calvinisme zou trouwens nog op zich laten wachten.
   Vanuit het Friese Westergo groeide Menno Simons (pastoor te Witmarsum) uit tot één van de grote voormensen, nadat hij zich in 1536 besloot zich aan te sluiten bij de dopersen. Met zijn vrienden zocht ook hij de ware navolging van Jezus: een sober, betrouwbaar leven en afzien van geweld zou de dopersen voortaan moeten kenmerken. Naar hem heten de Doopsgezinden wereldwijd ook wel Mennonites of Mennonieten.
   Toen in de Nederlanden na de eerste eeuw van verdrukking de Doopsgezinden hun geloof steeds vrijer mochten belijden ontstonden (tussen groeiende Calvinistische dominantie) tal van gemeenten met steeds weer eigen uitleg van het centrale gegeven van Zürich en Witmarsum.
   Uiteindelijk kreeg in de 19e eeuw de vrijzinnige stroming de boventoon.
   De huidige Nederlandse Doopsgezinden zien zich nu graag als ondogmatische Christenen. Steeds weer treden aspirant gemeenteleden op volwassen leeftijd toe na persoonlijke belijdenis en meestal door daarop volgende doop. Is men ooit in een andere gemeenschap gedoopt of heeft men daar belijdenis gedaan, dan kan men na een kennismakingsgesprek als lid worden aangenomen. 
De navolging en vredesgedachte doet steeds weer appél, niet alleen met betrekking tot directe oorlog tussen mensen onderling, maar vooral ook in de gewelddadige verhouding tussen mens en gehele schepping.

   Doopsgezinden Ureterp-Drachten 
   Geschiedenis: nadat in 1642 de hoofdvaart werd gegraven ontwikkelde zich tussen de noorder- en zuiderdrachten een nieuwe plaats, met handel (turf / landbouw) en bijbehorende nijverheid. In die tijd noemde een vijfde van de Friezen zich ‘doopsgezind’ of ‘Mennist’ en als zodanig waren ze ruim vertegenwoordigd onder het inkomende volk van arbeidsmigranten. Aanvankelijk vonden ze aansluiting bij doopsgezinde boeren rondom het oudere Ureterp/Selmien. Doordat Drachten aan belang won verschoof het zwaartepunt van de gemeente naar de Zuiderbuurt, waar ze in 1790 een nieuwe centrale vergaderplaats bouwden: vermaning genoemd. 

Open .pdf voor meer informatie
Tot heden is die plek 'ons huis' waar we met nadruk op onderlinge gemeenschap zoeken naar eigentijdse invulling van de vredestraditie.

   Heden: onze gemeente telt een kleine 100 leden, een 40-tal belangstellenden en een aantal vrienden die zich beperken tot hand en span diensten. Bijna de helft van onze leden en praktisch alle belangstellenden komen vanuit een andere kerkelijke achtergrond. Ieder draagt naar vermogen bij om onze gemeente tot een levend geheel te maken.
- Leden zijn diegenen die zich bij vrije keuze en in eigen woorden door de doop hebben verbonden met het doopsgezinde geloofsverhaal. 
De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Zij besluit over beleid en toekomst van de gemeente. De kerkenraad is spil in voorbereiding en uitvoering van beleid.
- Belangstellenden kiezen er voor eerst rustig kennis te maken, door aan het gewone gemeenteleven mee te doen zonder zich vast te willen verbinden anders dan door inzet en minimale financiële bijdrage.
- Vrienden zijn zij die geen lid of belangstellende van de gemeente zijn, maar die zich op enigerlei wijze verbonden voelen met de gemeente. Hun eventuele donaties komen ten goede aan de instandhouding van de Vermaning.

   Zuiderbuurt en verder:
   Wij onderhouden goede contacten met het bredere Doopsgezinde- en Wereldverband. Binnen de doopsgezinde kring zijn dat vanouds de buurgemeenten Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen, de Friese Doopsgezinde Sociëteit, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en het doopsgezind WereldCongres. Ook oecumenisch verbinden wij ons met de lokale gemeenschap (CentrumKerken - Grote Kerk, Baptisten Elim en Katholieke Parochie) en verder tot in de Wereldraad van Kerken en hun huidige project 'Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede'.

Onze Wereld is de Schepping: thuis, aan de Zuiderbuurt en bij moedige vrienden dichtbij en ver weg. Ze is ook natuur, geschiedenis en jeugd. 
Wij proberen daarin te passen door:
   - gebaar van actieve gastvrijheid (o.a. voor koren en vergaderingen - tegen redelijke vergoeding),
   - opening van Mennoplein en Vermaning voor concerten, markten, buurtevenementen en tentoonstellingen,
   - actieve deelname in de principes van Groene Kerk en Fair Trade,
   - actieve verbinding met 'wijdekerk'
   - solidariteit met moedige mensen in conflictieve samenlevingen,
   e.e.a. mede vanuit actieve bezinning op onze bronnen en geschiedenis

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl