drachten-ureterp > nieuws

Nieuws

Tsjerkepaad doopsgezinden / Grote Kerk

Tsjerkepaad doopsgezinden / Grote Kerk
Zaterdag 11 Augustus:
Grote Kerk en doopsgezinden besteden dit jaar samen aandacht aan grafisch werk van Anne Woudwijk, vaak met muzikale omlijsting.


bericht van Amnesty International

bericht van Amnesty International
Donderdag 9 Augustus:
Amnesty stuurt info over haar maandelijkse schrijfactie, ter ondersteuning van onze 'derde zondag van de maand'.
Lees meer >>


bericht van INLIA

bericht van INLIA
Dinsdag 8 augustus:
INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
INLIA bericht ons over haar jubileum "30 jaar Charter van Groningen".
Lees meer >>


Earnewâldster Rűnte / Rotonde

Earnewâldster Rűnte / Rotonde
Mendei 6 Augustus:
Tema 2018-2019 ‘Diggels en boustiennen’.
De titel slút oan by de minsklike oerűnderfining dat wy libje yn in wrâld, dy’t wy net ‘goed’ neame  kinne, sa’t it wie ‘yn it oanbegjin’ (Genesis 1).

Lees meer >>


Wereldwinkel Drachten

Wereldwinkel Drachten
Zondag 5 Augustus:
Bericht van Wereldwinkel Drachten over Mozaďekschalen uit Indonesië.
Deze keer ongewoon actueel van Lombok.

Lees meer >>


zomerse koffieochtend

zomerse koffieochtend
Tiisdei 31 juli:
Br. Berend biedt ús gemeente in boek oan fan Nelson Mandela - 'Brieven uit de gevangenis'.


de dichter rimet oer it ljocht.
snein 29 juli:
br. Alex stuts op snein 29 july de kears oan mei dizze wurden fan Lútsen Wagenaar (ut Fryslân sjongt)

Ier en betiid.
Yn de iere moarn, as d'amme rűst
Fan it wyntsje dat oer it wetter strűst,
Dan komm'r fâlden yn it sjlocht
En dęr yn struit de moarn syn ljocht.

De minske dreamt fan frede foar syn hert
Somtiden fynt er treast foar alle smert.
En wie der skaad oer wat him d'ierde brocht,
De Ivige jout him it węzen, it libben, it ljocht.
 


groet van de vulkaan Fuego

groet van de vulkaan Fuego
Zondag 22 juli:
In de Viering is aandacht en collecte voor de gevolgen van de recente uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan.
*


12345678910111213141516
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl